Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Kako se prijavljuje ispit

Način prijave stručnog ispita

Pravo pristupa stručnom ispitu ima kandidat koji u trenutku prijave stručnog ispita ima navršenu godinu radnog staža na poslovima zvanja za koje prijavljuje stručni ispit i odgovarajući stupanj obrazovanja.

Prijave se primaju:

  • za rok u prosincu od 01. lipnja do 01. rujna
  • za rok u lipnju od 01. prosinca do 01. ožujka

 

Ispit se prijavljuje putem prijavnice i priloga.

 

Prijava se šalje na adresu:

Muzejski dokumentacijski centar

Povjerenstvo za polaganje stručnih ispita u muzejskoj struci

Ilica 44

10000 Zagreb

"Za stručni ispit"

 

 

Kandidat koji prijavljuje stručni ispit dužan je dostaviti sljedeće dokumente:

  • prijavnicu za stručni ispit (formular 1A ili 1B)

formular 1A - kustos, muzejski pedagog, dokumentarist, muzejski informatičar, restaurator

formular 1B - preparator, muzejski tehničar, muzejski fotograf

  • potvrdu o stažu (formular 2) - ispisan na memorandumu ustanove i ovjeren žigom i potpisom ravnatelja ustanove
  • potvrdu mentora o obavljanim poslovima (formular 3) - ispisan na memorandumu ustanove i ovjeren žigom, te potpisima mentora i ravnatelja ustanove
  • prijedlog teme i mentora za izradu stručnog pismenog rada (formular 4)
  • životopis
  • presliku prve stranice i stranice s ocjenom iz ispita muzeologija - ako je muzeologija položena tijekom studija (kustos, dokumentarist, muzejski pedagog, muzejski informatičar)
  • presliku diplome (VSS) ili svjedožbe (SSS)
  • presliku ugovora o radu / pripravništvu / volontiranju / stručnom osposobljavanju

 

Prijava bez svih navedenih priloga nije potpuna i neće se razmatrati.

 

pismeni rad
Za izradu pismenog rada pristunik predlaže temu i mentora s liste koju je utvrdilo Hrvatsko muzejsko vijeće, a Povjerenstvo potvrđuje temu i mentora.
Pristupnik, u suradnji s mentorom ispitivačem, dogovara temu i opseg rada, te izrađuje pismeni rad. Pristupnik predaje jedan primjerak Povjerenstvu i jedan primjerak pismenog rada mentoru najkasnije 15 dana prije polaganja ispita.

Ispiti se provode dva puta u godini, u lipnju i prosincu.
Prijavnicu za ispit pristupnik je obvezan podnijeti Povjerenstvu najkasnije tri mjeseca prije najavljenoga ispitnog roka.

Pristupnike koji ispunjavaju uvjete za polaganje stručnog ispita tajnik Povjerenstva obavještava o mjestu, vremenu i rasporedu polaganja stručnog ispita najkasnije dva mjeseca prije ispitnog roka.
Povjerenstvo utvrđuje ispunjava li pristupnik uvjete za polaganje stručnog ispit.
 
 
Za sve dodatne informacije:
Tel. 01/48 47 897 - Tamara Tomašković, tajnik povjerenstva
e-mail: tamara@mdc.hr