Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Međunarodne konvencije i preporuke

 
 • Europska kulturna konvencija – Pariz, 19. prosinca 1954. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 6/94 i 1/99.
 • Konvencija o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba – Haag, 14. svibnja 1954. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 12/93, s pripadajućim Pravilnikom i Protokolima. (vidi: UNESCO > Legal instruments)
 • Konvencija o mjerama zabrane i sprječavanja nedozvoljenog uvoza, izvoza i prijenosa vlasništva kulturnih dobara, Pariz, 14. studenoga 1970. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 12/93. (vidi: UNESCO > Legal instruments)
 • Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine – Pariz, 23. studenoga 1972. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 12/93. (vidi: UNESCO > Legal instruments)
 • Europska konvencija o zaštiti arheološkog nasljedstva Europe - London, 6. svibnja 1969. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 6/94.
 • Konvencija o zaštiti arhitektonskoga blaga Europe – Granada, 3. listopada 1985. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 6/94.
 • UNIDROIT-ova Konvencija o ukradenim ili nezakonito izvezenim kulturnim dobrima (Unidroit Convention on Stolen and Illegally Exported Cultural Objects)– Rim 24. lipnja 1995. // Narodne novine: Međunarodni ugovori. 5/00 i 6/02.
 • Statut Međunarodnog savjeta za muzeje UNESCO-a (ICOM), Generalna skupština ICOM-a, 14.6. 1974, dopune 1983., 1986. i 1989. http://icom.museum/statutes.html
 • Preporuke UNESCO-a o zaštiti kulturne baštine.
 • Povelje i preporuke ICOMOS-a i ICOM-a
 • Direktive i drugi akti Europske unije o zaštiti kulturne baštine.
 • Toolkit on the Mobility of Collections Practical ways to reduce the cost of lending and borrowing of cultural objects among member states of the European Union, European Commission, Open Method of Coordination (OMC), Working Group of EU Member States’ Experts, September 2012