Glavni sadržaj | Navigacija u kategoriji

Naš naziv i logo

Naziv
Pun naziv naše ustanove je Muzejski dokumentacijski centar. U upotrebi je i skraćeni oblik MDC.

Logo
Muzejski dokumentacijski centar (Museum Documentation Centre) ima jedinstvenu kraticu MDC na hrvatskom i engleskom jeziku.
Tako kratica MDC ravnopravno i jednako funkcionira u međunarodnom i tuzemnom konuniciranju. Tri slova M, D i C tvore oblikovno cjelinu ili razvojni niz: M je sasvim ravno slovo, D ima ravni i zakrivljeni dio, a slovo C je samo (sasvim) zakrivljeno. Također ovaj niz slova predstavlja rimske brojeve, i to od većeg prema manjem u pravilnom nizu: M=1000, D=500 i C=100. Ove konceptualne naznake su predodredile dizajn logo-a iz inicijalnih slova punog naziva Muzejski dokumentacijski centar (Museum Documentation Centre) formirali osnovicu za njegovu izvedbu.
Sam logo je izveden iz dvije osnovne i raznorodne tipografije sa vidljivom i slojevitom razlikovnošću: serif (De Vine) i grotesk (Helvetica). Serifna tipografija je ranoromanska sa istim povijesnim određenjima, dok se grotesk javlja u 20-om stoljeću. Njihove vizualne krajnosti: grotesk je jednake debljine i bez ukrasnih serifa, dok serifni De Vine ima tankodebelu liniju i serifne urese poput kapitela.Ovakvim vremenskim i vizualnim rasponom među tipografijama određuje se vremenska dimenzija interesa i rada muzeja čiju djelatnost u različitim aspektima potiče, dokumentira i prezentira MDC od najstarijih podataka, nalaza, artefakata do medija i tehnologija 21. stoljeća.
Navedena tipografija je premrežena linijama, dvije okomite i jedna vodoravna, koje režu slova u kvadratne isječke i čine raster izmjeničnih kvadrata kao ista vizualna inačica u hrvatskom grbu.
Izmjeničnost kvadratnih polja je postignuta izmjenom grafizma svakog od slova tako da je polovina slova u jednoj a druga polovina u drugoj tipografiji.
Logo kao jedinstvena slika se može aplicirati jednobojno i višebojno, slojevito i jednostano, statično i animirano, ovisno u funkciji, mediju ili predmetu u kojem se koristi.
Boris Ljubičić je autor logoa MDC-a i rješenja kućnog stila.